วิธีการทําโครงงาน ขั้นตอนการทําโครงงาน วิธีการทําโครงงาน

โครงงาน คือ งานวิจัยเล็กๆ สำหรับ เป็นการแก้ปัญหา หรือข้อสงสัยโดยใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หากเนื้อหาหรือข้อสงสัยเป็นไปตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ใดจะเรียกว่าโครง งานกลุ่มสาระการเรียนรู้นั้น ๆ

การทำโครงงาน

1. กำหนดปัญหา หัวข้อเรื่อง

2. ตั้งสมมุติฐาน หรือคำตอบชั่วคราว

3. ออกแบบการศึกษาค้นคว้า การทดลอง

4. ลงมือปฏิบัติ

5. สรุปผลโดยการจัดทำ รายงานโครงงาน……อาจมีปัญหาใหม่เกิดขึ้น…….

6. นำเสนอผลงาน ประเมินผล

7. จัดนิทรรศการ ส่งประกวด

หัวข้อการ เขียนรายงานโครงการ

1. โครงงานกลุ่มสาระการ เรียนรู้…………..เรื่อง…………..

2. ผู้จัดทำ………… อาจารย์ที่ปรึกษา…………..โรงเรียน………สังกัด…….ระดับ ชั้น….

3. บทคัดย่อ

4. กิตติกรรมประกาศ

5. บทที่ 1 บทนำ ที่มาและความสำคัญของโครงงาน……..วัตถุประสงค์……..สมมุติฐานของการ ศึกษาค้นคว้า……ขอบเขตของการศึกษาค้นคว้า……..ตัวแปรที่เกี่ยว ข้อง……….. (ถ้ามี)….

6. บทที่ 2 เอกสารที่ เกี่ยวข้องกับการทำโครงงานเรื่องนี้

7. บทที่ 3 อุปกรณ์ วิธีดำเนินการศึกษา

8. บทที่ 4 ผลการศึกษา และอภิปรายผล

9. บทที่ 5 สรุปผล ประโยชน์ ข้อเสนอแนะ

10. เอกสารอ้างอิง

11. หมายเหตุ : ตัวอย่างโครง งานเป็นของนักเรียน จึงมีรูปแบบหลากหลายตามความสามารถของนักเรียนแต่ละระดับชั้น

ที่มา : http://www.eazydo.com/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B9%8D%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99/

Advertisements